Nordea Liv

Aktiva Bedrift 65 (P1)

Kurs 229,93 per 24.11

Om investeringsvalget

Investeringsprofil med vekstorientert profil som investerer hovedsakelig i aksjemarkedet, men også i rentemarkedet og innen eiendom. Du får en global portefølje som forvaltes aktivt av Nordea Liv. Porteføljens sammensetning gjenspeiler Nordeas gjeldende markedssyn for renter og aksjer. Nordea Liv følger House View sin globale allokeringsstrategi (GAAS). Aksjeandelen vil normalt utgjøre ca 65 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 55 % og 75 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet, og tilsvarende er det et intervall på 22 %-42 % for renter og 0 %-7,5 % for eiendom. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen som i stor grad valutasikres. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere investeringsprofilens aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

Avkastning

Historisk avkastning

24.11.2021 - 24.11.2022
 • Aktiva Bedrift 65 (P1)
 • Fra
 • Til
Dato: 24.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -12,35%
 • 1 mnd. 5,84%
 • 1 år -11,77%
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -11,77%
 • 2 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -1,18
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 12,22
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -4,63%
 • -10,42%
 • -4,29%
 • 2021
 • 2,95%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

Portefølje (Verdipapir)

  Aksjer (Region)

   Obligasjoner (Løpetid)

    • 10 største investeringer 30.09.2022

    • Land / Valuta

    • Sektor / Løpetid

    • % av portefølje

    • Nordea Livs Eiendomsportefølje
    • NOK
    • 5,24
    • Nordea Global
    • Global
    • 42,46
    • Alfred Berg Norge Transition I NOK
    • Norge
    • 4,45
    • Nordea 1 - European Corporate Stars BF HX-NOK
    • NOK
    • 4,10
    • Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HX-NOK
    • NOK
    • 4,07
    • Nordea Obligasjon III
    • NOK
    • 3,37
    • Nordea 1 - Global Gender Diversity Fd X-NOK
    • Global
    • 3,25

    Priser

    • Omkostninger

    • %

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • -
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 1,09

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Månedsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fakta

    • Navn
    • Aktiva Bedrift 65 (P1)
    • SFDR klassifisering
    • -
    • Basisvaluta
    • Sammensatt
    • Valutasikring
    • Ja
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 796 mill.
    • Etableringsdato
    • 16.08.2021
    • Kategori
    • Investeringsprofil
    • Selskap
    • Nordea Liv
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Bærekraftsrelatert informasjon for Aktiva Bedrift 65

    Dette investeringsvalget fremmer miljørelaterte og sosiale aspekter og tar hensyn til bærekraftsrisiko, men har ikke bærekraftige investeringer1 som formål. Dette investeringsvalget klassifiseres dermed som artikkel 8, i henhold til offentliggjøringsforordningen. Investeringene er ikke i tråd med taksonomiforordningen. Miljørelaterte og sosiale egenskaper Vi ønsker å fremme klimaet gjennom forvaltningen av dette investeringsvalget. Vi har forpliktet oss til at investeringsporteføljen – gjeldende samtlige aktivaklasser – skal ha netto null utslipp senest i 2050, som er i tråd med Parisavtalen. Dette er vår høyeste prioritet når det gjelder ansvarlige investeringer og inkluderer å ta sosiale hensyn for å sikre en rettferdig omstilling. I alle investeringer krever vi som et minimum at menneske- og arbeidsrettigheter respekteres og at selskapene har fokus på samfunnsansvar. I dette investeringsvalget følger vi med på at selskaper vi investerer i etterlever internasjonale standarder og konvensjoner*, og jobber gjennom aktivt eierskap for at selskapene skal forbedre og utvikle sin praksis når det gjelder menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og likestilling. Gjennom aktivt eierskap er målet å drive selskapene i positiv retning. Bransjer og selskaper med betydelig eksponering mot aktiviteter som anes som skadelige for miljøet og/eller samfunnet for øvrig, ekskluderes. Disse restriksjonene inkluderer, men er ikke begrenset til, investeringer i aktiviteter som produserer eller distribuerer kontroversielle våpen, tobakk, kullgruvedrift eller ukonvensjonell utvinning og produksjon av fossilt brensel. Vi kan tillate investeringer i selskaper som driver innenfor konvensjonelt fossilt brensel og elektrisitetsproduksjon, dersom selskapet har en troverdig plan for omstilling som er forenlig med målene og ambisjonene i Parisavtalen. Implementering av ESG-kriterier Vi måler at investeringsvalget oppnår forpliktelsen om omstilling i tråd med Parisavtalen ved å overvåke indikatorer som klimagassintensitet og karbonavtrykk, men også gjennom framoverskuende nøkkeltall som selskapers estimerte fremtidige karbonutslipp, og deres konkrete mål for fremtidige karbonutslipp. For eiendomsinvesteringene i dette investeringsvalget måler vi energi- og klimagassintensitet. For å sikre at selskaper tar samfunnsansvar overvåker vi etterlevelse av internasjonale standarder og konvensjoner innen menneske- og arbeidsrettigheter2 , og hvordan kjønnsbalansen er i ledelsen. Vi tar hensyn til de viktigste negative konsekvensene for miljøet og samfunnet forårsaket eller knyttet til investeringsbeslutningene. Dette gjøres ved å løpende overvåke utviklingen av indikatorer som klimagassutslipp og eksponering for fossilt brensel, og sosiale indikatorer som etterlevelse av internasjonale normer og likestilling i selskapsstyrer. For eiendomsinvesteringene i dette investeringsvalget overvåker vi indikatorer som viser eksponering mot fossilt brensel og energieffektiviteten til bygninger. Vi iverksetter tiltak for å begrense den negative påvirkningen på bærekraftsfaktorer som følge av investeringsbeslutningene våre. Eksklusjonsfiltre benyttes på investeringer i underliggende fond for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses som skadelige for miljøet eller samfunnet for øvrig. Hvilke ekskluderingsfiltre som benyttes kan variere avhengig av aktivaklasse og strategi. Ved å velge å ikke investere sparepengene i enkelte sektorer og bransjer, reduseres bærekraftsrisikoen. Samtidig reduseres også utvalget av mulige investeringer, noe som betyr at sparingen din kan utvikle seg annerledes enn sparing som ikke velger å ekskludere investeringer i visse sektorer og bransjer, fordi konsentrasjonsrisikoen kan øke. Vår vurdering er at det er bedre for langsiktig avkastning å hensynta bærekraftsrisiko enn ikke å gjøre det. Alle fond investeringsvalget benytter er godkjent av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv AS. Investeringsvalget har eksponering mot flere ulike aktivaklasser. Vekten av hver aktivaklasse avhenger av investeringsvalgets risikoprofil. I godkjenningsprosessen gjennomgås fondenes miljømessige og sosiale egenskaper, samt hvordan forvalterne integrerer bærekraftsrisikoer i investeringsprosessen. 1Bærekraftig investering som definert i offentliggjøringsforordningen. 2Eksempelvis UN Global Compact, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, og The ILO conventions on labour standards.

    Disclaimer

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.