Nordea Investment Funds, Luxembourg

US Corporate Stars Bond (Inst.)

Kurs 812,35 per 29.09

Om investeringsvalget

Et rentefond som primært investerer i obligasjoner utstedt av selskaper som spesielt fokuserer på å overholde internasjonale standarder innenfor menneskerettigheter, forretningsetikk og miljø, og som er hjemmehørende eller har sin hovedvirksomhet i USA. Fondet forvaltes av MacKay Shields, basert i New York, USA.

Avkastning

Historisk avkastning

28.09.2022 - 28.09.2023
 • US Corporate Stars Bond (Inst.)
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 28.09.2023
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -2,70%
 • 1 mnd. -2,60%
 • 1 år -0,02%
 • 3 år -18,16%
 • 10 år -
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ 0,05%
 • 1 mnd. -1,83%
 • 1 år 2,77%
 • 3 år -13,81%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -0,02%
 • 2 år -10,20%
 • 3 år -6,46%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 2,77%
 • 2 år -7,82%
 • 3 år -4,83%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -0,44
 • 3 år -1,11
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 7,83
 • 3 år 7,57
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 1,71
 • 3 år 1,34
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2023
 • 1,84%
 • -0,71%
 • -3,08%
 • 2022
 • -7,38%
 • -7,75%
 • -4,83%
 • 2,19%
 • -16,90%
 • 2021
 • -4,44%
 • 3,47%
 • -0,06%
 • -0,09%
 • -1,27%
 • 2020
 • -3,40%
 • 8,94%
 • 1,50%
 • 2,31%
 • 9,29%
 • 2019
 • 3,41%
 • 2,65%
 • 1,08%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.07.2023

Portefølje (Verdipapir)

  Portefølje (Land)

   Portefølje (Valuta)

    Obligasjoner (Land)

     Obligasjoner (Løpetid)

      Obligasjoner (Valuta)

       • Nøkkeltall* 31.08.2023

       • Effektiv rente
       • 5,57%
       • Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
       • 6,74
       • Gjennomsnittlig rating
       • A - BBB
       • Effektiv løpetid
       • 11,54 år

       *Om nøkkeltal

       Merk at de beregnede nøkkeltallene er et øyeblikksbilde på fremtidige forventninger i fondet, basert på estimerte forutsetninger. Aktive forvaltningsbeslutninger og endrede forutsetninger, som for eksempel valutakurser, prising av obligasjoner og yieldnivåer vil kunne ha stor effekt på de faktiske realiserte tall. Den effektive renten er et øyeblikksbilde som kan endre seg betydelig, og er kun en indikasjon på forventet avkastning i fondet. Sikringseffekter i ulike andelsklasser er ikke hensyntatt i fondets oppgitte forventede rente til forfall, som er beregnet i fondets basis valuta
       • 10 største investeringer 31.07.2023

       • Valuta

       • Løpetid

       • % av portefølje

       • United States Treasury Note/ 4.75% 31-07-2025
       • USD
       • 1-3 år
       • 2,12
       • United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033
       • USD
       • > 7 år
       • 1,58
       • United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025
       • USD
       • 1-3 år
       • 1,21
       • Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029
       • USD
       • 5-7 år
       • 0,89
       • United States Treasury Note/ 3.625% 15-05-2053
       • USD
       • > 7 år
       • 0,89
       • Net Cash
       • USD
       • 0,86
       • Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037
       • USD
       • > 7 år
       • 0,86
       • Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028
       • USD
       • 3-5 år
       • 0,83
       • Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030
       • USD
       • 5-7 år
       • 0,77
       • JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028
       • USD
       • 3-5 år
       • 0,74

       Priser

       • Omkostninger

       • %

       • Løpende kostnader % (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
       • 0,55
       • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
       • 0,35
       • Returprovisjon, i %
       • 0,18

       Dokumenter

       • Dokumenter

       • Nøkkelinformasjon
       • PRIIPs KID
       • Vedtekter
       • Prospekt
       • Årsrapport
       • Halvårsrapport

       Basic data

       • Faktaark

       Informasjon om priser

       Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

       Fakta

       • Navn
       • Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HBI - NOK
       • SFDR klassifisering
       • 8
       • Basisvaluta
       • USD
       • Valutasikring
       • Basisvaluta sikret til NOK
       • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
       • 1 576 mill.
       • Etableringsdato
       • 05.02.2019
       • ISIN
       • LU1933825256
       • Benchmark
       • Bloomberg US Credit Index
       • Kategori
       • Kredittobligasjoner
       • Forvalter
       • Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe
       • Selskap
       • Nordea Investment Funds S.A.
       • Utbyttebetalende
       • Nei

       Risiko

       • 1
       • 2
       • 3
       • 4
       • 5
       • 6
       • 7
       Lavere risikoHøyere risiko
       Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

       Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

       Bærekraftsrelaterte opplysninger

       Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte Nordea sin strategi for Stars-fond.

       Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
       Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

       Investeringsstrategi
       Dette fondet investerer i verdipapirer med høy ESG-score som omfatter miljø, sosiale og forretningsetiske faktorer.
       Hver investering blir analysert og får en score i henhold til vår egen modell for å sikre at bare verdipapirer utstedt av selskaper som oppfyller minimumskravet til ESG for Stars-fond er inkludert. Selskapsdialog er en viktig del av vurderingen. Selskapenes tilpasning til FNs utviklingsmål for bærekraft tas i betraktning. ESG-score vurderes regelmessig og minst en gang i året.

       Bærekraftsindikatorer
       Bærekraftsindikatorer brukes til å måle miljø & sosiale karateristikker og oppnåelsen av bærekraftig investeringsmål. Indikatorene er valgt på fondsnivå avhengig av relevans og datadekning.

       Nordeas policy for fossilt brensel
       Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

       Sektor- og verdibasert ekskludering
       Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

       Nordeas policy for ansvarlige investeringer
       Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
       Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

       Policy for god eierstyring
       En evaluering av kvaliteten på eierstyringen er en del av vurderingen av potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksjonær-/obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskaping.

       • Inv.valg
       • 201,2
       Tonn CO2/
       mill. USD
       • Benchmark
       • 224,6

       Karbonfotavtrykk
       Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
       I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
       Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
       Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
       Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

       Integrering av negative bærekraftseffekter (PAI)
       Den miljømessige og sosiale påvirkningen av aktiviteter i selskapene vi investerer i, vurderes kontinuerlig gjennom integrering av de viktigste negative konsekvensene på bærekraftsfakto-rer (Principal Adverse Impact, PAI). PAI-indikatorer brukes til å styre risiko, men kan også brukes proaktivt i investeringsprosessen, på samme måte med andre finansielle data. Ek-sempler på anvendte PAI-indikatorer er CO2-avtrykk, energiforbruk og overholdelse av UNGC-prinsipper eller OECD-retningslinjer for multinasjonale selskaper. PAI-indikatorene vurderes for andelen av beholdninger hvor data er tilgjengelig.

       Disclaimer

       Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.