Nordea Investment Funds, Luxembourg

European High Yield Stars Bond Fund (Inst.)

Kurs 1182,18 per 24.06

Om investeringsvalget

Et rentefond som hovedsakelig investerer i høyrenteobligasjoner (lav kredittverdighet), fra utstedere som er hjemmehørende eller har sin hovedforetak i Europa. I fondet er valget av verdipapirer basert på en kombinasjon av økonomisk analyse og ESG-analyse, dvs. analyse av hvordan selskapene håndterer risiko og muligheter når det gjelder miljø, sosiale forhold og forretningsetikk.

Avkastning

Historisk avkastning

22.06.2020 - 22.06.2021
 • European High Yield Stars Bond Fund (Inst.)
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 22.06.2021
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 2,63%
 • 1 mnd. 0,77%
 • 1 år 11,05%
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Akkumuleret avkastning (%)
 • HIÅ 2,92%
 • 1 mnd. 0,82%
 • 1 år 11,19%
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 11,05%
 • 2 år 5,29%
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 11,19%
 • 2 år 4,75%
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 3,50
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 0,46
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 1,28%
 • 2020
 • -15,88%
 • 12,47%
 • 3,04%
 • 5,17%
 • 2,52%
 • 2019
 • 4,85%
 • 3,15%
 • 1,93%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.04.2021

Obligasjoner (Land)

  Obligasjoner (Valuta)

   • Nøkkeltal 31.05.2021

   • Kredittdurasjon
   • 4,66
   • Rentedurasjon
   • 3,42
   • Effektiv rente
   • 2,76
   • Gjennomsnittlig rating
   • BB - B

   Om nøkkeltal

   Merk at de beregnede nøkkeltallene er et øyeblikksbilde på fremtidige forventninger i fondet, basert på estimerte forutsetninger. Aktive forvaltningsbeslutninger og endrede forutsetninger, som for eksempel valutakurser, prising av obligasjoner og yieldnivåer vil kunne ha stor effekt på de faktiske realiserte tall. Den effektive renten er et øyeblikksbilde som kan endre seg betydelig, og er kun en indikasjon på forventet avkastning i fondet. Sikringseffekter i ulike andelsklasser er ikke hensyntatt i fondets oppgitte forventede rente til forfall, som er beregnet i fondets basis valuta
   • 10 største investeringer 30.04.2021

   • Valuta

   • Løpetid

   • % av portefølje

   • Other Assets and Liabilities
   • 4,44
   • SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028
   • EUR
   • 5-7 år
   • 2,89
   • NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048
   • EUR
   • > 7 år
   • 2,05
   • Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025
   • GBP
   • 3-5 år
   • 1,96
   • Unipol Gruppo SpA 3.25% 23-09-2030
   • EUR
   • > 7 år
   • 1,93
   • Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027
   • GBP
   • 5-7 år
   • 1,84
   • Ziggo BV 5.5% 15-01-2027
   • USD
   • 5-7 år
   • 1,79
   • ProGroup AG 3% 31-03-2026
   • EUR
   • 3-5 år
   • 1,60
   • Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025
   • GBP
   • 3-5 år
   • 1,58
   • Eurofins Scientific SE 3.250% MULTI Perp FC2025
   • EUR
   • > 7 år
   • 1,53

   Priser

   • Omkostninger

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • 0,69
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 0,50
   • Returprovisjon, i %
   • 0,25

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Informasjon om priser

   Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser.
   Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

   Fakta

   • Navn
   • Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund HBI - NOK
   • SFDR klassifisering
   • Artikkel 8
   • Basisvaluta
   • EUR
   • Valutasikring
   • Basisvaluta sikret til NOK
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 435 mill.
   • Etableringsdato
   • 15.01.2019
   • ISIN
   • LU1927799368
   • Benchmark
   • ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR
   • Kategori
   • Kreditt obligasjonsfond, High Yield obligasjonsfond, Stars fond
   • Forvalter
   • Torben Frederiksen, Kristian Hagelin, Fredrik Strand
   • Selskap
   • Nordea Investment Funds S.A.
   • Utbyttebetalende
   • Nei

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Bærekraftsrelatert informasjon

   Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte Nordea sin strategi for Stars-fond. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

   Dette fondet investerer i verdipapirer med høy ESG-score som omfatter miljø, sosiale og forretningsetiske faktorer.
   Hver investering blir analysert og får en score i henhold til vår egen modell for å sikre at bare verdipapirer utstedt av selskaper som oppfyller minimumskravet til ESG for Stars-fond er inkludert. Selskapsdialog er en viktig del av vurderingen. Selskapenes tilpasning til FNs utviklingsmål for bærekraft tas i betraktning. ESG-score vurderes regelmessig og minst en gang i året.

   Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

   Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

   Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
   Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

   En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

   • Inv.valg
   • 49,0
   Tonn CO2/
   mill. USD
   • Benchmark
   • 205,4

   Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer. I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark . Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk. Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

   Disclaimer

   Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.