Nordea Funds, Finland

Kreditt Stars S

Kurs 105,25 per 24.05

Om investeringsvalget

Nordea Kreditt Stars er et rentefond som investerer i sertifikater, obligasjoner og ansvarlig lån, hovedsakelig utstedt av Nordiske utstedere eller utstedt i en Nordisk valuta innen bank, finans og industri. Fondet investerer primært i instrumenter som er utstedt av utstedere som vurderes som tilsvarende Investment Grade. Gjennomsnittlig rentebindingsperiode på fondets portefølje (fondets modifiserte durasjon) vil normalt være i intervallet fra 0 til 1 år. Kurssvingninger som følge av renteendringer forventes derfor å være små.

Fondet vil derimot være følsomt for endringer i markedets prising av utstedernes kredittrisiko, siden kredittløpetiden på fondets rentepapirer vil kunne være vesentlig lenger enn rentebindingsperioden, normalt i intervallet 2 -5 år.
I fondet er valget av verdipapirer basert på en kombinasjon av økonomisk analyse og ESG-analyse, dvs. en analyse av hvordan selskapene håndterer risiko og muligheter når det gjelder miljø, sosiale forhold og forretningsetikk.

Avkastning

Historisk avkastning

21.05.2021 - 24.05.2022
 • Kreditt Stars S
 • Fra
 • Til
Dato: 24.05.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -1,81%
 • 1 mnd. -1,11%
 • 1 år -1,55%
 • 3 år 3,74%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -1,55%
 • 2 år 1,47%
 • 3 år 1,23%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -1,05
 • 3 år 0,11
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 1,93
 • 3 år 3,70
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -1,04%
 • 2021
 • 0,37%
 • 0,24%
 • 0,36%
 • -0,23%
 • 0,74%
 • 2020
 • -3,62%
 • 4,28%
 • 1,53%
 • 0,79%
 • 2,85%
 • 2019
 • 1,02%
 • 0,81%
 • 0,97%
 • 0,78%
 • 3,62%
 • 2018
 • 0,34%
 • -0,38%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.03.2022

Obligasjoner (Løpetid)

  • Nøkkeltal 30.04.2022

  • %

  • Kredittdurasjon
  • 2,72
  • Rentedurasjon
  • 0,49
  • Effektiv rente
  • 2,49
  • Gjennomsnittlig rating
  • A

  Om nøkkeltal

  Merk at de beregnede nøkkeltallene er et øyeblikksbilde på fremtidige forventninger i fondet, basert på estimerte forutsetninger. Aktive forvaltningsbeslutninger og endrede forutsetninger, som for eksempel valutakurser, prising av obligasjoner og yieldnivåer vil kunne ha stor effekt på de faktiske realiserte tall. Den effektive renten er et øyeblikksbilde som kan endre seg betydelig, og er kun en indikasjon på forventet avkastning i fondet. Sikringseffekter i ulike andelsklasser er ikke hensyntatt i fondets oppgitte forventede rente til forfall, som er beregnet i fondets basis valuta
  • 10 største investeringer 31.03.2022

  • Valuta

  • Løpetid

  • % av portefølje

  • Entra ASA 21/29 FRN
  • NOK
  • > 7 år
  • 4,34
  • Nordea Bank Abp 0.625% MULTI 18-08-2031
  • EUR
  • > 7 år
  • 3,01
  • Swedavia AB FRN Perpetual
  • SEK
  • > 7 år
  • 2,79
  • OP Corporate Bank plc 1.625% MULTI 09-06-2030
  • EUR
  • > 7 år
  • 2,60
  • Skandinaviska Enskilda 0.750% MULTI 03-11-2031
  • EUR
  • > 7 år
  • 2,40
  • SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% MULTI 15-07-2027
  • EUR
  • 5-7 år
  • 2,12
  • Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23-02-2029
  • EUR
  • 5-7 år
  • 1,94
  • Other Assets and Liabilities
  • 1,83
  • Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN
  • NOK
  • 5-7 år
  • 1,78
  • DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB
  • NOK
  • > 7 år
  • 1,75

  Priser

  • Omkostninger

  • %

  • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
  • 0,20
  • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
  • 0,20
  • Returprovisjon, i %
  • 0,10

  Dokumenter

  • Dokumenter

  • Nøkkelinformasjon
  • Vedtekter
  • Prospekt
  • Årsrapport
  • Halvårsrapport

  Basic data

  • Faktaark

  Fakta

  • Navn
  • Nordea Kreditt Stars S (NOK) growth
  • Morningstar 30.04.2022
  • 4
  • SFDR klassifisering
  • 8
  • Basisvaluta
  • NOK
  • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
  • 12 521 mill.
  • Etableringsdato
  • 23.05.2018
  • ISIN
  • FI4000315767
  • Kategori
  • Kredittobligasjoner
  • Forvalter
  • Lars Andreas Løwe Løtvedt
  • Selskap
  • Nordea Funds Ltd.
  • Utbyttebetalende
  • Nei

  Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lavere risikoHøyere risiko
  Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

  Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

  Bærekraftsrelatert informasjon

  Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte Nordea sin strategi for Stars-fond. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

  Dette fondet investerer i verdipapirer med høy ESG-score som omfatter miljø, sosiale og forretningsetiske faktorer.
  Hver investering blir analysert og får en score i henhold til vår egen modell for å sikre at bare verdipapirer utstedt av selskaper som oppfyller minimumskravet til ESG for Stars-fond er inkludert. Selskapsdialog er en viktig del av vurderingen. Selskapenes tilpasning til FNs utviklingsmål for bærekraft tas i betraktning. ESG-score vurderes regelmessig og minst en gang i året.

  Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

  Fondet investerer ikke i selskaper som er utelukket av Statens pensjonsfond utland - Oljefondet.
  Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

  Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
  Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

  En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

  • Inv.valg
  • 16,5
  Tonn CO2/
  mill. USD

  Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
  I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
  Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
  Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
  Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

  Disclaimer

  Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

  Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.