Nordea Invest

Bæredygtige Obligationer KL 3

Indre værdi 99,74 pr. 23-06

Om fonden

Fonden investerer globalt i obligationer. Der investeres med fokus på miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold (samlet ESG-forhold). Investeringsområdet er virksomhedsobligationer samt stats- og statsgaranterede obligationer. Der kan være tale om både investment grade-obligationer og high yield-obligationer samt obligationer fra emerging marketslande.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

01-12-2020 - 23-06-2021
 • Bæredygtige Obligationer KL 3
 • Fra
 • Til
Dato: 23-06-2021
 • Akkumuleret afkast (%)

 • ÅTD

 • 1 md

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
 • ÅTD -0,68%
 • 1 md 0,72%
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Annualiseret afkast (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualiseret afkast (%) Afdeling
 • 1 år -
 • 2 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risikonøgletal

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risikonøgletal Sharpe Ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardafvigelse
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvote
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Afkast i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • -1,81%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
 • Fra
 • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-04-2021

Obligationer (Valuta)

  • Nøgletal 31-05-2021

  • Varighed
  • 5,89
  • Modificeret Varighed
  • 5,39
  • Effektiv rente
  • 1,65
  • Gennemsnitlig rating (S&P)
  • BBB

  Om nøgletal

  Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.
  • 10 største beholdninger pr. 29-04-2021

  • Valuta

  • Løbetid

  • % af beholdning

  • Nordea Euro Bond I growth
  • Euro
  • 7,82
  • Nordea AAA Government Bond I growth
  • Euro
  • 6,84
  • Nordea 1 - European High Yield Stars BF - Y EUR
  • Euro
  • 5,90
  • Other Assets and Liabilities
  • 3,86
  • Nordea 1 - European Corporate Stars Bond - Y EUR
  • Euro
  • 17,66
  • Nordea 2 - US Corporate ESG Bond Fund HYE-EUR
  • Euro
  • 17,61
  • Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth
  • Euro
  • 16,70
  • Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund - HYE EUR
  • Euro
  • 12,76
  • Nordea 2 - US High Yield ESG Bond Fund HYE-EUR
  • Euro
  • 10,81
  • FX Forward EUR/DKK
  • Euro
  • < 1 år
  • 0,04

  Omkostninger

  • Omkostninger

  • Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
  • 0,46
  • Indirekte handelsomkostninger, %
  • -0,10
  • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
  • 0,41
  • Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
  • 0,25
  • Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
  • 0,05

  Informationsmateriale

  • Dokumenter

  • Central investorinformation
  • Vedtægter
  • Prospekt
  • Årsrapport
  • Halvårsrapport

  Basic data

  • Faktaark

  Information om priser

  Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

  Information

  • Navn
  • Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 3
  • SFDR klassificering
  • Artikel 8
  • Basisvaluta
  • DKK
  • Formue (Basisvaluta)
  • 1.699 mio.
  • Startdato
  • 01-12-2020
  • ISIN
  • DK0061415874
  • Benchmark
  • Intet benchmark
  • Kategori
  • Aktiefond
  • Ansvarlig forvalter
  • Multi Asset Team
  • Administrationsselskab
  • Nordea Fund Management
  • Beskatning ved frie midler
  • Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

  Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lav risiko Høj risiko
  Lavere forventet afkastHøjere forventet afkast

  Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

  Bæredygtighed i fonden

  Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at følge en strategi i tråd med Nordeas koncept for Bæredygtigt Valg. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

  Metode
  Fonden investerer i fonde, hvis profil i forhold til miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse (ESG) er godkendt af Nordea inden for rammerne af Nordeas koncept for Bæredygtigt Valg. I de tilfælde hvor fonden investerer i andre fonde, finder ESG vurderingen sted i de underliggende fonde. Fonden kan også foretage direkte investeringer i værdipapirer, der opfylder fondens kriterier for ESG-ratings. I udvælgelsesprocessen anvendes også en eksklusionsMetode, hvor visse sektorer, virksomheder eller praksis er ekskluderet.

  Politik for fossile brændstoffer
  Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

  Fonds- eller strategispecifikke eksklusioner
  Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Forvalteren undgår investeringer i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder fossile brændstoffer. Fondens forvaltere undgår også at investere i virksomheder, hvor mere end 5 % af virksomhedens omsætning stammer fra våben og krigsmateriale, tobak, alkohol, spil og pornografi.

  Politik for ansvarlige investeringer.
  Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

  Vurdering af virksomhedsledelse
  Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

  • Fond
  • 64,4
  Ton CO2/
  mio. USD

  Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
  Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
  Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
  Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

  Disclaimer

  Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.