Nordea Investment Funds, Luxembourg

Nordiska Stjärnor

Andel 187,947 per 30.03

Om fonden

En aktiefond som placerar på de nordiska aktiemarknaderna. I Nordeas Stjärnor-fonder baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. 
Fonden har innehav i ca 50 företag. Antalet kan variera.

Avkastning

Utveckling

29.03.2022 - 29.03.2023
 • Nordiska Stjärnor
 • Benchmark
 • Från
 • Till

Portföljförvaltarens kommentar

Rysslands invasion av Ukraina, stigande inflation och högre räntor fick den nordiska marknaden att backa under 2022, även om en lätt återhämtning präglade den senare delen av året. Sektorer känsliga för högre räntor hade markanta kursnedgångar, däribland fastigheter samt delar av konsument-, IT- och industrisektorerna. Energisektorn utvecklades starkt under året, bland annat drivet av högre gaspriser i Europa. Hälsovårdssektorn, och främst läkemedel, hade också en positiv utveckling under året. Inom finanssektorn utvecklades banker och försäkringsbolag bättre än marknaden. Detta var delvis drivet av högre räntenivåer.

Fonden utvecklades bättre än dess jämförelseindex under året.

Fondens utveckling hölls tillbaka av investeringarna i Tomra, med verksamhet inom automatisering för bland annat återvinning, mediabolaget Viaplay samt IT-bolagen Sectra och Vaisala. Under året gynnades fonden framförallt av investeringarna i läkemedelsbolaget Novo Nordisk, sakförsäkringsbolagen Sampo och Tryg samt i Handelsbanken.

Under året har fonden främst investerat i gruvutrustningsbolaget Epiroc och Handelsbanken. Fonden har även ökat sitt innehav i industriföretagen Tomra och Atlas Copco samt i Neste, som tillverkar förnybar diesel. Orsaken har främst varit relativt attraktiva värderingar samt stabila eller positiva utsikter för bolagen.

Under året har fonden sålt innehavet i förpackningsbolaget Huthamäki, skogsbolaget UPM samt i Musti Group, en affärskedja för husdjursprodukter. Vidare har fonden tagit hem vinster och minskat innehaven i läkemedelsbolaget Novo Nordisk, vindkraftsbolaget Vestas och Volvo.

Datum: 29.03.2023
 • Kumulativ avkastning (%)

 • i år

 • 1 mån.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Kumulativ avkastning (%) Fond
 • i år -0,67%
 • 1 mån. -2,95%
 • 1 år -6,04%
 • 3 år 68,58%
 • 10 år -
 • Kumulativ avkastning (%) Benchmark
 • i år 1,84%
 • 1 mån. -3,89%
 • 1 år -5,89%
 • 3 år 64,30%
 • 10 år -
 • Årlig avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Årlig avkastning (%) Fond
 • 1 år -6,04%
 • 2 år 1,48%
 • 3 år 19,01%
 • 5 år 8,36%
 • 10 år -
 • Årlig avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -5,89%
 • 2 år 0,94%
 • 3 år 18,00%
 • 5 år 8,26%
 • 10 år -
 • Riskparametrar

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Riskparametrar Sharpe-tal
 • 1 år -0,31
 • 3 år 0,89
 • 5 år 0,45
 • 7 år 0,48
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvikelse
 • 1 år 19,72
 • 3 år 17,99
 • 5 år 18,21
 • 7 år 16,01
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år 5,60
 • 3 år 5,64
 • 5 år 5,57
 • 7 år 4,95
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Information ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning per kvartal (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -8,95%
 • -8,24%
 • -4,73%
 • 9,56%
 • -12,80%
 • 2021
 • 2,49%
 • 7,47%
 • 4,49%
 • 5,28%
 • 21,17%
 • 2020
 • -22,93%
 • 25,78%
 • 11,15%
 • 10,41%
 • 18,96%
 • 2019
 • 11,55%
 • 4,01%
 • 0,90%
 • 9,86%
 • 28,61%
 • 2018
 • -3,59%
 • 2,48%
 • 2,85%
 • -11,70%
 • -10,28%
 • 2017
 • 4,60%
 • 5,25%
 • 2,53%
 • -1,35%
 • 11,36%
 • 2016
 • -5,62%
 • -1,03%
 • 4,32%
 • 1,81%
 • -0,80%
 • 2015
 • 16,97%
 • -3,24%
 • -8,46%
 • 8,37%
 • 12,27%
 • 2014
 • 4,69%

Exportera värden till Excel

För att exportera det indexerade värdet på fondandelen till Excel välj perioden (åååå, mm, dd) och klicka på
 • Från
 • Till
Exportera

Innehav

Baserat på innehaven den 31.01.2023

Portfölj (Värdepapperskategori)

  Portfölj (Land)

   Portfölj (Sektor)

    Portfölj (Valuta)

     Aktier (Land)

      Aktier (Sektor)

       Effektiv avkastning
       Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
       Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

       Modifierad duration
       Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

       Genomsnittlig rating
       Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

       Genomsnittlig löptid
       Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

       Om nyckeltal
       Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
       • Portföljens 10 största innehav 31.01.2023

       • Land

       • Sektor

       • Värde (%)

       • Sampo A
       • Finland
       • Finans
       • 8,15
       • Novo Nordisk B
       • Danmark
       • Hälsovård
       • 7,67
       • Other Assets and Liabilities
       • Euro
       • 6,12
       • Neste
       • Finland
       • Energi
       • 6,11
       • Tryg
       • Danmark
       • Finans
       • 5,80
       • Gjensidige Forsikring
       • Norge
       • Finans
       • 4,53
       • Epiroc A
       • Sverige
       • Industrivaror och -tjänster
       • 4,51
       • Tomra Systems
       • Norge
       • Industrivaror och -tjänster
       • 4,24
       • Nordea Bank
       • Sverige
       • Finans
       • 4,17
       • Essity B
       • Sverige
       • Dagligvaror
       • 4,12

       Provisioner

       • Provisioner

       • %

       • Administrationskostnader % (Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader)
       • 1,79
       • Förvaltningsprovision, (% p.a. ingår i årlig avgift)
       • 1,50
       • Avkastningsbaserad provision
       • Nej
       • Förmedlingsavgift på kontor, köp (%)
       • 0,00
       • Förmedlingsavgift på kontor, försäljning (%)
       • 1,00

       Prospekt och rapporter

       • Dokument

       • Faktablad
       • Fondstadgar
       • Prospekt
       • Årsredovisning
       • Halvårsrapport

       Basic data

       • Fondrapport

       Information om provisioner

       I tabellen anges den årliga förvaltningsprovisionen för SICAV-fonderna. Med avvikelse från praxis som tillämpas i de Finlandregistrerade fonderna, kan utöver förvaltningsprovisionen debiteras ur fondmedlen även andra i de utländska fondernas, t.ex. de Luxemburgregistrerade SICAV-fondernas, stadgar eller bolagsordning fastställda arvoden.

       Dessa kostnader kan utgöras av följande provisioner:
       ‒ till förvaringsinstitut utbetalda provisioner (t.ex. för Nordea 1, SICAV-delfonderna vanligen högst 0,125 % p.a.)
       ‒ centraladministrationsprovisionen (t.ex. för Nordea 1, SICAV-delfonderna vanligen högst 0,185 % p.a.)

       Den årliga förvaltningsprovisionen och de ovannämnda kostnaderna påverkar SICAV-fondernas årliga avgifter eller fond-i-fondens årliga avgifter när den placerar i SICAV-fonder.

       Fondfakta

       • Fondnamn
       • Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BP - EUR
       • Morningstar 28.02.2023
       • 4
       • SFDR klassificering
       • 8
       • Basvaluta
       • EUR
       • Fondvärde (Basvaluta)
       • 259 milj.
       • Startdatum
       • 19.08.2014
       • ISIN
       • LU1079987720
       • Benchmark
       • MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)
       • Fondkategori
       • Aktiefond
       • Portföljförvaltare
       • Marie Karlsson, Niklas Kristoffersson & Mats Andersson
       • Fondbolag
       • Nordea Investment Funds S.A.
       • Utdelande
       • Nej
       • Minimiteckning, engångsplacering, EUR
       • 10
       • Minimibelopp, fondsparande, EUR
       • 10

       Risk

       • 1
       • 2
       • 3
       • 4
       • 5
       • 6
       • 7
       Lägre riskHögre risk
       Vanligen lägre avkastningVanligen högre avkastning

       Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Faktablad.

       Hållbarhetsrelaterade upplysningar

       Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR) genom att tillämpa strategin för Starsfonder.

       Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

       Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

       Investeringsstrategi
       Den här fonden investerar i bolag med höga betyg för hur de hanterar frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Varje investering analyseras och betygssätts enligt vår egen analysmodell för att säkerställa att investeringar enbart sker i bolag med, för fonden, godkänt ESG betyg. Bolagsdialog är en viktig del i utvärderingen både före investering och under tiden bolaget är ett innehav i fonden. Bolagens arbete med FN:s hållbarhetsmål är också en integrerad del i utvärderingen. Betygen utvärderas och uppdateras regelbundet, men som minst en gång om året.

       Hållbarhetsindikatorer
       Hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper alternativt fondens mål för hållbara investeringar. Indikatorer har valts ut på fondnivå beroende på relevans och datatäckning.

       Policy för fossila bränslen
       Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen, utformad i linje med FN:s Parisavtal, som exkluderar bolag inom branschen för fossila bränslen som saknar en strategi för omställning linje med avtalets klimatmål. Därmed investerar fonden inte i några bolag där mer än 5 % av bolagets omsättning är från utvinning av olja, gas eller kol, i bolag som använder kontroversiella utvinningsmetoder av olja och gas eller i elbolag som saknar en plan för att fasa ut kol.

       Sektor- och värdebaserad exkludering
       Fonden tillämpar utökade exkluderingsfilter. Förvaltaren avstår från investeringar i bolag och emittenter med en betydande del av sin omsättning från verksamhet som bedöms vara skadlig för miljön och/eller samhället i stort, inklusive tobak och fossila bränslen.

       Policy för Ansvarsfulla investeringar
       Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär exempelvis att fonden inte kommer att investera i bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen. Inte heller investerar fonden i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende. Policyn begränsar också investeringar i kol och i olja från oljesand. Aktivt ägarskap är en viktig komponent i vårt arbete med hållbarhetsfrågor, och i detta inkluderas röstning och närvaro vid årsstämmor, deltagande i valberedningar och bolagsdialoger. Gäller främst aktieägarskap men påverkar även ägandet i obligationer.

       Utvärdering av bolagsstyrning
       En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår alltid i bedömningen av möjliga investeringar. Utvärderingen av bolagsstyrningen ingår i vår modell för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och bygger på en global standard för bästa praxis och omfattar ansvarsfrågor, skydd av aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt hållbart värdeskapande.

       • Fond
       • 32,1
       Ton CO2/
       mio. USD
       • Index
       • 66,2

       Koldioxidavtryck
       Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar. I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex.
       Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.
       Så beräknar vi koldioxidavtryck.
       Källa: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materialet återges med tillåtelse. Måttet uppdateras månadsvis.

       Huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI)
       Den miljömässiga och sociala påverkan som är ett resultat av verksamheten i de bolag vi in-vesterar i utvärderas löpande genom integrationen av Principal Adverse Impact (PAI), eller huvudsakliga negativa konsekvenser. PAI-indikatorer används för att hantera risker, men kan också användas proaktivt i investeringsprocessen i likhet med annan finansiell data. Exempel på PAI-indikatorer som används är koldioxidavtryck, energiförbrukning och efterlevnad av UNGC-principerna eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. PAI-indikatorerna beaktas för andelen innehav där data finns tillgänglig.

       Viktig information

       Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det skall inte ses som placeringsrådgivning eller som placeringsrekommendation, och det skall inte användas som underlag för placeringsbeslut. Nordea rekommenderar att placeraren alltid först läser den ifrågavarande fondens prospekt och övriga fondpublikationer samt tar kontakt med en placeringsrådgivare innan hon eller han tecknar andelar i någon fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. De publicerade värdena på fondandelarna baserar sig på de mest aktuella uppgifter som finns tillgängliga. Informationen på de här sidorna har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om placeraren använder informationen. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida avkastningsnivån i fondplaceringar. Värdet på fondplaceringar kan såväl öka som minska på grund av marknadsrörelser, fondens riskprofil samt tecknings- och inlösenprovisioner, förvaltningsprovisioner osv. Placeraren kan förlora hela det placerade beloppet. När en finländsk placerare placerar i en fond med någon annan än euro som basvaluta och/eller i en fond som placerar i andra än eurodenominerade värdepapper påverkas fondplaceringens utveckling även av förändringar i valutakurser. Fondstadgarna, Basfakta för investerare och annat informationsmaterial fås på www.nordea.fi/fond eller på Nordeas kontor.