Nordea Investment Funds, Luxembourg

Globala Stjärnor

Andel 173,896 per 30.03

Om fonden

En aktiefond som placerar på de globala aktiemarknaderna. Fonden följer konceptet för Nordeas Stjärnor-fonder. I dessa fonder baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Endast företag som hanterar dessa frågor på ett proaktivt och strukturerat sätt, samt är intressanta ur ett finansiellt perspektiv, blir aktuella för fonden att placera i.
Fonden har innehav i ca 60 företag. Antalet kan variera.

Avkastning

Utveckling

29.03.2022 - 29.03.2023
 • Globala Stjärnor
 • Benchmark
 • Från
 • Till

Portföljförvaltarens kommentar

Den globala aktiemarknaden präglades av betydande nedgångar under största delen av året med avbrott för några månaders uppgång. Det mest centrala har under året varit de kraftiga räntehöjningarna från den amerikanska centralbanken Federal Reserve där man totalt höjde räntan med 4,25 procentenheter under året för att försöka få bukt med den höga inflationstakten. Aktier som utvecklades mest negativt under året fanns främst inom IT samt sällanköpsvaror och -tjänster då dessa båda tenderar att bli mest drabbade av höjda räntor.

Fonden har relativt sett varit defensivt positionerad under året och har därmed uppvisat en stark avkastning jämfört med sitt index, den har dock fallit i absoluta tal. Som en följd av fondens ESG-profil (ESG står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) har den ingen andel aktier investerade inom energisektorn. Det påverkade fondens avkastning negativt, eftersom sektorn Energi utvecklades mycket starkt under året. Detta vägdes mer än väl upp av att vi gjorde korrekta bolagsval inom framförallt IT, konsument och hälsovård.

Placeringar i defensiva bolag såsom Merck, Abbvie och Pan Pacific gynnade fondens utveckling då de uppvisade en mycket god avkastning. Däremot missgynnades fonden av placeringar i cykliska och mer konjunkturkänsliga aktier såsom Alphabet (Google) och Amazon. Även Sberbank minskade avkastningen då vårt relativt lilla innehav skrevs ner till noll efter Rysslands invasion av Ukraina i februari.

Vi köpte aktier i medicinteknikbolaget Becton Dickinson. Bolaget är väldiversifierat och håller mycket hög kvalitet med en stor andel av försäljningen från återkommande intäkter och vi ansåg därför att värderingen var fördelaktig. Ett annat tillskott i portföljen under 2022 var halvledarbolaget Nvidia, då aktien hade fallit dramatiskt. Vi anser att Nvidia har betydande uppsida det kommande årtiondet då bolaget är exponerat mot många industrier som kommer åtnjuta hög tillväxt framöver.

Vi sålde fondens innehav i Paypal då vi ansåg att det fanns bättre möjligheter i andra mjukvarubolag. Vi har efter en djupare analys haft svårt att motivera värderingen givet att den organiska tillväxten har avtagit något samt marginalerna ej expanderat såsom vi tidigare trott. Vi valde även att avyttra hela vårt innehav i medicinteknikbolaget Medtronic då vi ansåg att det fanns större uppsida i övriga bolag inom sektorn.

Datum: 29.03.2023
 • Kumulativ avkastning (%)

 • i år

 • 1 mån.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Kumulativ avkastning (%) Fond
 • i år 2,62%
 • 1 mån. -1,18%
 • 1 år -7,61%
 • 3 år 50,00%
 • 10 år -
 • Kumulativ avkastning (%) Benchmark
 • i år 3,78%
 • 1 mån. -0,93%
 • 1 år -8,30%
 • 3 år 56,03%
 • 10 år -
 • Årlig avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Årlig avkastning (%) Fond
 • 1 år -7,61%
 • 2 år 0,17%
 • 3 år 14,47%
 • 5 år 9,88%
 • 10 år -
 • Årlig avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -8,30%
 • 2 år 2,95%
 • 3 år 15,98%
 • 5 år 9,29%
 • 10 år -
 • Riskparametrar

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Riskparametrar Sharpe-tal
 • 1 år -0,56
 • 3 år 0,94
 • 5 år 0,64
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvikelse
 • 1 år 14,36
 • 3 år 13,77
 • 5 år 14,89
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år 6,97
 • 3 år 5,02
 • 5 år 4,44
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Information ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning per kvartal (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -4,24%
 • -9,56%
 • 0,40%
 • 0,11%
 • -12,96%
 • 2021
 • 9,91%
 • 5,16%
 • 2,14%
 • 4,15%
 • 22,96%
 • 2020
 • -18,20%
 • 15,90%
 • 5,27%
 • 10,25%
 • 10,04%
 • 2019
 • 14,50%
 • 2,31%
 • 6,03%
 • 7,55%
 • 33,59%
 • 2018
 • -0,94%
 • 7,05%
 • 3,73%
 • -10,67%
 • -1,74%
 • 2017
 • 6,14%
 • -0,25%
 • 2,40%
 • 5,69%
 • 14,58%
 • 2016
 • 1,07%
 • 4,86%

Exportera värden till Excel

För att exportera det indexerade värdet på fondandelen till Excel välj perioden (åååå, mm, dd) och klicka på
 • Från
 • Till
Exportera

Innehav

Baserat på innehaven den 31.01.2023

Portfölj (Värdepapperskategori)

  Portfölj (Land)

   Portfölj (Sektor)

    Portfölj (Valuta)

     Aktier (Region)

      Aktier (Land)

       Aktier (Sektor)

        Effektiv avkastning
        Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
        Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

        Modifierad duration
        Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

        Genomsnittlig rating
        Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

        Genomsnittlig löptid
        Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

        Om nyckeltal
        Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
        • Portföljens 10 största innehav 31.01.2023

        • Land /Valuta

        • Sektor / Maturitet

        • Värde (%)

        • Microsoft
        • USA
        • IT
        • 3,91
        • Alphabet
        • USA
        • Kommunikationstjänster
        • 3,00
        • Other Assets and Liabilities
        • Amerikanska Dollar
        • 2,67
        • Merck
        • USA
        • Hälsovård
        • 2,31
        • AbbVie
        • USA
        • Hälsovård
        • 2,31
        • Stryker
        • USA
        • Hälsovård
        • 2,27
        • Amazon.com
        • USA
        • Sällanköpsvaror och -tjänster
        • 2,25
        • Unilever
        • Storbritannien
        • Dagligvaror
        • 2,21
        • ING Groep
        • Nederländerna
        • Finans
        • 2,21
        • Allstate
        • USA
        • Finans
        • 2,15

        Provisioner

        • Provisioner

        • %

        • Administrationskostnader % (Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader)
        • 1,79
        • Förvaltningsprovision, (% p.a. ingår i årlig avgift)
        • 1,50
        • Avkastningsbaserad provision
        • Nej
        • Förmedlingsavgift på kontor, köp (%)
        • 0,00
        • Förmedlingsavgift på kontor, försäljning (%)
        • 1,00

        Prospekt och rapporter

        • Dokument

        • Faktablad
        • Fondstadgar
        • Prospekt
        • Årsredovisning
        • Halvårsrapport

        Basic data

        • Fondrapport

        Information om provisioner

        I tabellen anges den årliga förvaltningsprovisionen för SICAV-fonderna. Med avvikelse från praxis som tillämpas i de Finlandregistrerade fonderna, kan utöver förvaltningsprovisionen debiteras ur fondmedlen även andra i de utländska fondernas, t.ex. de Luxemburgregistrerade SICAV-fondernas, stadgar eller bolagsordning fastställda arvoden.

        Dessa kostnader kan utgöras av följande provisioner:
        ‒ till förvaringsinstitut utbetalda provisioner (t.ex. för Nordea 1, SICAV-delfonderna vanligen högst 0,125 % p.a.)
        ‒ centraladministrationsprovisionen (t.ex. för Nordea 1, SICAV-delfonderna vanligen högst 0,185 % p.a.)

        Den årliga förvaltningsprovisionen och de ovannämnda kostnaderna påverkar SICAV-fondernas årliga avgifter eller fond-i-fondens årliga avgifter när den placerar i SICAV-fonder.

        Fondfakta

        • Fondnamn
        • Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP - EUR
        • Morningstar 28.02.2023
        • 4
        • SFDR klassificering
        • 8
        • Basvaluta
        • USD
        • Fondvärde (Basvaluta)
        • 2 033 milj.
        • Startdatum
        • 17.05.2016
        • ISIN
        • LU0985320059
        • Benchmark
        • MSCI ACWI Index (Net Return)
        • Fondkategori
        • Aktiefond
        • Portföljförvaltare
        • Johan Swahn, Joakim Ahlberg
        • Fondbolag
        • Nordea Investment Funds S.A.
        • Utdelande
        • Nej
        • Minimiteckning, engångsplacering, EUR
        • 10
        • Minimibelopp, fondsparande, EUR
        • 10

        Risk

        • 1
        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        Lägre riskHögre risk
        Vanligen lägre avkastningVanligen högre avkastning

        Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Faktablad.

        Hållbarhetsrelaterade upplysningar

        Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR) genom att tillämpa strategin för Starsfonder.

        Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

        Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

        Investeringsstrategi
        Den här fonden investerar i bolag med höga betyg för hur de hanterar frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Varje investering analyseras och betygssätts enligt vår egen analysmodell för att säkerställa att investeringar enbart sker i bolag med, för fonden, godkänt ESG betyg. Bolagsdialog är en viktig del i utvärderingen både före investering och under tiden bolaget är ett innehav i fonden. Bolagens arbete med FN:s hållbarhetsmål är också en integrerad del i utvärderingen. Betygen utvärderas och uppdateras regelbundet, men som minst en gång om året.

        Hållbarhetsindikatorer
        Hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper alternativt fondens mål för hållbara investeringar. Indikatorer har valts ut på fondnivå beroende på relevans och datatäckning.

        Policy för fossila bränslen
        Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen, utformad i linje med FN:s Parisavtal, som exkluderar bolag inom branschen för fossila bränslen som saknar en strategi för omställning linje med avtalets klimatmål. Därmed investerar fonden inte i några bolag där mer än 5 % av bolagets omsättning är från utvinning av olja, gas eller kol, i bolag som använder kontroversiella utvinningsmetoder av olja och gas eller i elbolag som saknar en plan för att fasa ut kol.

        Sektor- och värdebaserad exkludering
        Fonden tillämpar utökade exkluderingsfilter. Förvaltaren avstår från investeringar i bolag och emittenter med en betydande del av sin omsättning från verksamhet som bedöms vara skadlig för miljön och/eller samhället i stort, inklusive tobak och fossila bränslen.

        Policy för Ansvarsfulla investeringar
        Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär exempelvis att fonden inte kommer att investera i bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen. Inte heller investerar fonden i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende. Policyn begränsar också investeringar i kol och i olja från oljesand. Aktivt ägarskap är en viktig komponent i vårt arbete med hållbarhetsfrågor, och i detta inkluderas röstning och närvaro vid årsstämmor, deltagande i valberedningar och bolagsdialoger. Gäller främst aktieägarskap men påverkar även ägandet i obligationer.

        Utvärdering av bolagsstyrning
        En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår alltid i bedömningen av möjliga investeringar. Utvärderingen av bolagsstyrningen ingår i vår modell för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och bygger på en global standard för bästa praxis och omfattar ansvarsfrågor, skydd av aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt hållbart värdeskapande.

        • Fond
        • 118,5
        Ton CO2/
        mio. USD
        • Index
        • 154,1

        Koldioxidavtryck
        Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar. I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex.
        Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.
        Så beräknar vi koldioxidavtryck.
        Källa: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materialet återges med tillåtelse. Måttet uppdateras månadsvis.

        Huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI)
        Den miljömässiga och sociala påverkan som är ett resultat av verksamheten i de bolag vi in-vesterar i utvärderas löpande genom integrationen av Principal Adverse Impact (PAI), eller huvudsakliga negativa konsekvenser. PAI-indikatorer används för att hantera risker, men kan också användas proaktivt i investeringsprocessen i likhet med annan finansiell data. Exempel på PAI-indikatorer som används är koldioxidavtryck, energiförbrukning och efterlevnad av UNGC-principerna eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. PAI-indikatorerna beaktas för andelen innehav där data finns tillgänglig.

        Viktig information

        Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det skall inte ses som placeringsrådgivning eller som placeringsrekommendation, och det skall inte användas som underlag för placeringsbeslut. Nordea rekommenderar att placeraren alltid först läser den ifrågavarande fondens prospekt och övriga fondpublikationer samt tar kontakt med en placeringsrådgivare innan hon eller han tecknar andelar i någon fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. De publicerade värdena på fondandelarna baserar sig på de mest aktuella uppgifter som finns tillgängliga. Informationen på de här sidorna har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om placeraren använder informationen. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida avkastningsnivån i fondplaceringar. Värdet på fondplaceringar kan såväl öka som minska på grund av marknadsrörelser, fondens riskprofil samt tecknings- och inlösenprovisioner, förvaltningsprovisioner osv. Placeraren kan förlora hela det placerade beloppet. När en finländsk placerare placerar i en fond med någon annan än euro som basvaluta och/eller i en fond som placerar i andra än eurodenominerade värdepapper påverkas fondplaceringens utveckling även av förändringar i valutakurser. Fondstadgarna, Basfakta för investerare och annat informationsmaterial fås på www.nordea.fi/fond eller på Nordeas kontor.