Nordea Funds, Finland

Nora Two

Andel 10,470 per 30.01

Om fonden

Fonden kan passa dig som vill
• ha en professionellt förvaltad helhetslösning
• placera på globala aktie- och räntemarknader
• söka en rimlig avkastning med måttlig risk.

På fonden tillämpas Nordeas principer för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Utveckling

31.12.2022 - 27.01.2023
 • Nora Two
 • Benchmark
 • Från
 • Till

Portföljförvaltarens kommentar

Historiskt höga inflationstal, ökad osäkerhet i spåren av Rysslands invasion av Ukraina, återkommande nedstängningar av ekonomin i Kina och inte minst centralbankernas kraftfulla räntehöjningar präglade året. Såväl aktiemarknaden som räntemarknaden föll kraftigt och för räntemarknaden var nedgångarna på många håll större än vi sett på årtionden. Den amerikanska dollarn stärktes väsentligt med stöd av räntehöjningar och sin status som en säker hamn för placerare. Samtidigt försvagades euron rejält vilket hade en tydlig positiv effekt på avkastningen för globala aktieportföljer. De höga olje- och energipriserna bidrog till att energisektorn utvecklades extremt positivt i en miljö med svag börsutveckling globalt sett.

Datum: 27.01.2023
 • Kumulativ avkastning (%)

 • i år

 • 1 mån.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Kumulativ avkastning (%) Fond
 • i år 2,99%
 • 1 mån. 2,70%
 • 1 år -8,57%
 • 3 år -3,99%
 • 10 år -
 • Kumulativ avkastning (%) Benchmark
 • i år 2,81%
 • 1 mån. -
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Årlig avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Årlig avkastning (%) Fond
 • 1 år -8,57%
 • 2 år -3,55%
 • 3 år -1,35%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Årlig avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -
 • 2 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Riskparametrar

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Riskparametrar Sharpe-tal
 • 1 år -1,07
 • 3 år -0,14
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvikelse
 • 1 år 9,52
 • 3 år 8,31
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Information ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning per kvartal (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -4,52%
 • -7,60%
 • -2,65%
 • 1,12%
 • -13,15%
 • 2021
 • 0,59%
 • 2,19%
 • 0,35%
 • 1,49%
 • 4,69%
 • 2020
 • -8,29%
 • 7,38%
 • 2,00%
 • 3,34%
 • 3,81%
 • 2019
 • 5,50%
 • 2,08%
 • 2,08%
 • 1,12%
 • 11,16%
 • 2018
 • 0,65%
 • 0,89%
 • -3,48%

Exportera värden till Excel

För att exportera det indexerade värdet på fondandelen till Excel välj perioden (åååå, mm, dd) och klicka på
 • Från
 • Till
Exportera

Innehav

Baserat på innehaven den 30.11.2022

Portfölj (Värdepapperskategori)

  Aktier (Land)

   Aktier (Sektor)

    Effektiv avkastning
    Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
    Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

    Modifierad duration
    Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

    Genomsnittlig rating
    Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

    Genomsnittlig löptid
    Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

    Om nyckeltal
    Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
    • Portföljens 10 största innehav 30.11.2022

    • Land /Valuta

    • Sektor / Maturitet

    • Värde (%)

    • Nordea Moderate Yield A growth
    • Euro
    • 19,20
    • Nordea Euro Bond Fund I growth
    • Euro
    • 16,48
    • Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y
    • Euro
    • 13,80
    • Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-EUR
    • Euro
    • 13,72
    • Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-EUR
    • Euro
    • 11,10
    • Nordea North American Enhanced Fund A growth
    • USA
    • 6,11
    • Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund Y-EUR
    • Global
    • 5,01
    • Nordea Global Passive Fund I growth
    • Global
    • 4,98
    • Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd Y-SEK
    • Tillväxtländer
    • 3,85
    • Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund Y-EUR
    • Europa
    • 1,79

    Provisioner

    • Provisioner

    • %

    • Årliga avgifter (% p.a. inkluderar förvaltningsprovisionen)
    • 0,64
    • Förvaltningsprovision, (% p.a. ingår i årlig avgift)
    • 0,64
    • Avkastningsbaserad provision
    • Nej

    Prospekt och rapporter

    • Dokument

    • Faktablad
    • Fondstadgar
    • Prospekt
    • Årsredovisning
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Fondrapport

    Information om provisioner

    De årliga avgifterna anger fondens totala kostnader under det föregående kalenderåret, och de uppdateras i tjänsten Fonder Nytt endast en gång per år, vanligen i februari. De omfattar alla kostnader med undantag för handelskostnader och de eventuella avkastningsbundna provisionerna.
    Förvaltningsprovisionen är en provision som årligen debiteras fonden. Den omfattar provisionen till förvaringsinstitutet.
    Vissa fonder kan utöver förvaltningsprovisionen ha en avkastningsbunden provision. I de Nordeafonder som är registrerade i Finland tillämpas inte någon avkastningsbunden provision.
    Förvaltningsprovisionen har beaktats i de avkastningstal som visas i tjänsten Fonder Nytt; dvs. den har redan dragits av från fondandelens värde.
    Mer information om provisionerna och avgifterna finns i faktabladet, det officiella fondprospektet, årsredovisningen och halvårsrapporten.
    Förmedlingsavgifterna ovan gäller endast Nordeakontor. Andra distributörer eller förmedlare kan debitera avvikande avgifter.

    Fondfakta

    • Fondnamn
    • Nora Two (EUR) tillväxt
    • Morningstar 31.12.2022
    • 3
    • SFDR klassificering
    • 6
    • Basvaluta
    • EUR
    • Fondvärde (Basvaluta)
    • 2 milj.
    • Startdatum
    • 15.03.2018
    • ISIN
    • FI4000301213
    • Benchmark
    • Bloomberg US Corporate Investment Grade 13,75 %; ICE BofA Euro Corporate 13,75 %; JP Morgan EMBI Global Diversified 11,00 %; JP Morgan EMU Government Bond 16,50 %; (iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort 50 % + ICE Euro Currency 1-Week Deposit Bid Rate Constant Maturity 50 %) 20,00 %; MSCI Emerging Markets NTR 3,75 %; MSCI Europe NTR 2,98 %; MSCI Japan NTR 0,88 %; MSCI North America NTR 6,30 %; MSCI World NTR 10,20 %; MSCI World Small Cap NTR 0,88 % (1.1.23)
    • Fondkategori
    • Blandfond
    • Portföljförvaltare
    • Nordea Investment Management (syöttörahasto/ matarfond/ feeder fund 15.3.18)
    • Fondbolag
    • Nordea Funds Ab
    • Utdelande
    • Nej
    • Minimiteckning, engångsplacering, EUR
    • 10

    Risk

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lägre riskHögre risk
    Vanligen lägre avkastningVanligen högre avkastning

    Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta för investerare.

    Hållbarhetsrelaterade upplysningar

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.

    Policy för Ansvarsfulla investeringar
    Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär exempelvis att fonden inte kommer att investera i bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen. Inte heller investerar fonden i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende. Policyn begränsar också investeringar i kol och i olja från oljesand. Aktivt ägarskap är en viktig komponent i vårt arbete med hållbarhetsfrågor, och i detta inkluderas röstning och närvaro vid årsstämmor, deltagande i valberedningar och bolagsdialoger. Gäller främst aktieägarskap men påverkar även ägandet i obligationer.

    Utvärdering av bolagsstyrning
    En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår alltid i bedömningen av möjliga investeringar. Utvärderingen av bolagsstyrningen ingår i vår modell för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och bygger på en global standard för bästa praxis och omfattar ansvarsfrågor, skydd av aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt hållbart värdeskapande.

    • Fond
    • 130,1
    Ton CO2/
    mio. USD
    • Index
    • 160,1

    Koldioxidavtryck
    Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar. I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex.
    Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.
    Så beräknar vi koldioxidavtryck.
    Källa: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materialet återges med tillåtelse. Måttet uppdateras månadsvis.

    Viktig information

    Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det skall inte ses som placeringsrådgivning eller som placeringsrekommendation, och det skall inte användas som underlag för placeringsbeslut. Nordea rekommenderar att placeraren alltid först läser den ifrågavarande fondens prospekt och övriga fondpublikationer samt tar kontakt med en placeringsrådgivare innan hon eller han tecknar andelar i någon fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. De publicerade värdena på fondandelarna baserar sig på de mest aktuella uppgifter som finns tillgängliga. Informationen på de här sidorna har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om placeraren använder informationen. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida avkastningsnivån i fondplaceringar. Värdet på fondplaceringar kan såväl öka som minska på grund av marknadsrörelser, fondens riskprofil samt tecknings- och inlösenprovisioner, förvaltningsprovisioner osv. Placeraren kan förlora hela det placerade beloppet. När en finländsk placerare placerar i en fond med någon annan än euro som basvaluta och/eller i en fond som placerar i andra än eurodenominerade värdepapper påverkas fondplaceringens utveckling även av förändringar i valutakurser. Fondstadgarna, Basfakta för investerare och annat informationsmaterial fås på www.nordea.fi/fond eller på Nordeas kontor.