Nordea Funds, Finland

Bærekraftig Vekst

Kurs 115,43 per 25.11

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som
• ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet helhetlig investeringsløsning
• ønsker å investere i globale rente- og aksjemarkeder
• ønsker å fokusere på verdivekst og aksepterer svingninger i verdiutviklingen
• ønsker også å ta hensyn til forhold knyttet til klima, menneskerettigheter, arbeidsforhold og forretningsetikk i investeringen

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Avkastning

Historisk avkastning

24.11.2021 - 25.11.2022
 • Bærekraftig Vekst
 • Fra
 • Til
Dato: 25.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Fond
 • HIÅ -10,64%
 • 1 mnd. 3,13%
 • 1 år -10,54%
 • 3 år 14,82%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Fond
 • 1 år -10,54%
 • 2 år 1,78%
 • 3 år 4,72%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -1,55
 • 3 år 0,39
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 9,11
 • 3 år 9,90
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -6,73%
 • -7,63%
 • 0,82%
 • 2021
 • 3,05%
 • 5,63%
 • 1,61%
 • 4,87%
 • 15,99%
 • 2020
 • -3,08%
 • 6,73%
 • 5,53%
 • 2,02%
 • 11,36%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

Portefølje (Verdipapir)

  Aksjer (Land)

   Aksjer (Sektor)

    • 10 største investeringer 30.09.2022

    • Land / Valuta

    • Sektor / Løpetid

    • % av portefølje

    • Nordea Euro Bond Fund I growth
    • EUR
    • 7,66
    • Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth
    • EUR
    • 6,24
    • Nordea 1 - European Corporate Stars Bond - Y EUR
    • EUR
    • 5,11
    • Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HY-EUR
    • EUR
    • 5,09
    • Nordea 2 - Glob Responsible Enh. Eq Fd Y-EUR
    • Global
    • 18,66
    • Nordea 1 - Global Stars Equity Fund Y-EUR
    • Global
    • 17,33
    • Other Assets and Liabilities
    • EUR
    • 1,77
    • Nordea 1 - European High Yield Stars BF - Y EUR
    • EUR
    • 1,64
    • Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-EUR
    • EUR
    • 1,62
    • Apple
    • USA
    • Informasjonsteknikk
    • 1,61

    Priser

    • Omkostninger

    • %

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. prov. %
    • 1,42
    • Forvaltningsprovisjon, %
    • 1,37
    • Returprovisjon
    • 0,20
    • Kjøp, %
    • 0,00
    • Salg, %
    • 0,00

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fondfakta

    • Navn
    • Nordea Bærekraftig Valg Vekst
    • SFDR klassifisering
    • -
    • Basisvaluta
    • NOK
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 118 mill.
    • Etableringsdato
    • 12.11.2019
    • ISIN
    • FI4000391107
    • Benchmark
    • -
    • Kategori
    • Kombinasjonsfond
    • Forvalter
    • Nordea Investment Management (tilføringsfond/ feeder fund 12.11.19)
    • Fondsselskap
    • Nordea Funds Ltd.
    • Utbyttebetalende
    • Nei
    • Minsteinnskudd, kr
    • 100

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Bærekraftsrelatert informasjon

    Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte Nordeas strategi for Bærekraftig Valg. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

    Fondet investerer hovedsakelig i andre fond der profilen rundt spørsmål knyttet til miljø, samfunnsansvar og forretningsetikk (ESG) er godkjent av Nordea innenfor rammen av Nordeas konsept "Bærekraftig Valg". I tilfeller der fondet investerer i andre fond, foregår bærekraftsarbeidet i de underliggende fondene. Fondet kan også foreta direkteinvesteringer i verdipapirer som oppfyller fondets kriterier for ESG-scores. I utvelgelsesprosessen brukes også en ekskluderingsmetode der visse sektorer eller selskaper er ekskludert.

    Bærekraftsindikatorer brukes til å måle miljø og sosiale egenskaper for hvert fond. Indikatorer er valgt på fondsnivå avhengig av relevans og datadekning. Beskrivelser av indikatorene som brukes i dag finner du her. En oversikt over de spesifikke indikatorene som er valgt for hvert fond vil bli publisert om kort tid.

    Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

    Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

    Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

    En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

    • Fond
    • 110,1
    Tonn CO2/
    mill. USD

    Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
    I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
    Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
    Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
    Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

    Disclaimer

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.